STRATEGINEN JOHTAMINEN

Mitä strateginen johtaminen todella on?

Strateginen johtaminen tarkoittaa tarkkaan analysoituja ja valittuja käytännön toimenpiteitä, joiden avulla ennalta tunnistettu sekä kohteeksi valittu haaste voidaan ylittää tehokkaasti. Todellinen strateginen johtaminen pyrkii äärimmäisen tehokkaaseen operatiiviseen toimintaan, jonka avulla tiettyyn kontekstiin ennalta määritetty tavoitetila saavutetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Strategian ja strategioiden avulla pyritään ylittämään tunnistettuja ongelmia tarkkaan valituilla toimenpiteillä, joilla on merkittävä myötävaikutus asetetun tavoitetilan saavuttamiselle.

Mitä hyötyä strategisesta johtamisesta ja osaamisesta on?

Strateginen ajattelu ja sen käytännöksi muuttaminen on taito, jonka avulla yritykset, instituutiot, ryhmät sekä yksilöt selviytyvät heitä kohtaavista haasteista. Strategisen johtamisen ja osaamisen avulla nämä edellä mainitut kykenevät kohdistamaan toimenpiteensä sekä käytettävissä olevat resurssit tarkasti niihin asioihin, joiden avulla tunnistetut haasteet voidaan selättää.

Strategisti tietää mitä tekee, miksi tekee ja miten tekee. Strategistit pyrkivät aina keskittämään voimansa ja resurssinsa niihin 20 prosenttiin asioista, jotka tuottavat 80 prosenttia aikaansaannosta. Strategistit myös tarvittaessa testaavat asioita saadakseen syvempää tietoa ja varmuutta, ennen kuin resurssit valjastetaan täysipainoisesti valittuihin toimintoihin.

Yritysten ja intituutioiden onnistuneet strategiat ilmenevät esimerkiksi kasvaneina katteina ja liikevoittoina, kysynnän lisääntymisenä, resurssien hukkakäytön minimointina, motivoituneempana sekä organisaatiostaan ulospäin ylpeästi viestivänä henkilöstönä, asiakastyytyväisyyden nousuna ja brändin vahvistumisena.

Yritysten ja intituutioiden onnistuneet strategiat ilmenevät esimerkiksi kasvaneina katteita ja liikevoittoina, kysynnän lisääntymisenä, resurssien hukkakäytön minimointina, motivoituneempana sekä organisaatiostaan ulospäin ylpeästi viestivänä henkilöstönä, asiakastyytyväisyyden nousuna ja brändin vahvistumisena.Markus Martola, Winstras Oy

Strateginen johtaminen liike-elämän ulkopuolella?

Sodassa ja kriisitilanteissa yllätykselliset ja äärimmäisen taitavasti toteutetut strategiat johtavat merkittäviin ihmishenkien säästymisiin (siviiliväestö sekä omat joukot). Vihollisen kannalta nämä voivat tarkoittaa kokonaisten joukko-osastojen tuhoa. Suomen sotahistoria esimerkiksi tuntee paljon taitavan ja onnistuneen strategisen johtamisen avulla saavutettuja voittoja, joista tunnettuina esimerkkeinä ovat Raatteen tien taistelu talvisodassa ja ns. Talin-Ihantalan ihme jatkosodan lopussa.

Yksilöiden osalta strategisella osaamisella voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia esimerkiksi oman ja läheisten elämän suhteen, ympäristön ja omien yhteisöjen auttamisessa sekä työelämässä menestymisessä. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää huippu-urheilijaa, joka voittaa omassa lajissaan maailmanmestaruuden. On selvää, että hänellä on ollut luontaista lahjakkuutta lajiin, mutta vielä varmempaa on se, että hän itse yhdessä valmentajiensa kanssa on pyrkinyt määrätietoisesti rakentamaan osaamistaan ja vahvuuksiaan tämän tavoitetilan saavuttamiseksi.

Strateginen johtaminen, mystiikkaa vai liikesalaisuuksia?

Käsite strateginen johtaminen vaikuttaa olevan jopa suurelle osalle yrityselämän johtajistakin hyvin tuntematon, ainakin kun asiaa on tiedusteltu heiltä juuri oman yrityksen tai instituution käytännön tasolla. Alemmilla työntekijätasoilla käsite voidaan mieltää helposti ylimmän tason mystiseksi asiaksi tai siihen voidaan suhtautua jopa kyseenalaistavasti.

Totta onkin, että strategiat ja strateginen johtaminen pysyvät hyvin usein mystisenä. Syyt voivat olla hyvin moninaiset. Strategiaa ei ehkä ole osattu viestiä yrityksen/instituution sisällä riittävän tarkasti ja laajasti tai se on päätetty pitää salaisena ylimmän tahon päätöksestä. Valtaosassa yrityksiä ensimmäinen syy on hyvin yleinen, eli strategiaa ei ole viestitty organisaation sisällä siten, että kaikki ymmärtäisivät sen.


Yllättävää kuitenkin on, että useiden laajapohjaisten tutkimusten mukaan jopa valtaosassa yritysten johtoryhmiä suurin osa ei pysty kertomaan yrityksensä strategiaa. Tällöin myöskään alemmilla työntekijätasoilla ei luonnollisesti ole mahdollista ymmärtää sitä.


Todellisuutta on myös se, että strategiaa ei ole haluttu paljastaa kokonaisuudessaan, koska se on voitu määrätä pidettäväksi yrityksen, liikkeen, julkisyhteisön tai instituution (liike)salaisuutena. Erinomaiset strategiathan ovat niin yrityksille kuin instituutioille äärimmäisen arvokkaita kilpailuedun tuottajia, joiden paljastumiselta kilpailijoille tulisi suojautua.

Perehtyminen lainsäädäntöön sekä kirjallisuuteen, joka käsittelee yritys- ja liikesalaisuuksia osoittaa, kuinka ehdotonta määrätietoinen kriittisten tietojen salassapito on yrityksille ja instituutioille. Asia on helppo mieltää, kun ajatellaan esimerkiksi sodankäyntiä, jossa vihollinen tulee mahdollisuuksien mukaan kohdata yllättävällä tavalla. Jos vihollinen saa tietoonsa vastustajansa kriittiset suunnitelmat, varastot, johtohenkilöiden, joukkojen ja kaluston reaaliaikaiset sijoitukset, sillä on mahdollisuus tuottaa vakavaa vahinkoa keskitetyillä toimenpiteillä.

Toisena hyvänä esimerkkinä salassa pitämisen tarpeellisuudesta on yritys, joka on parhaillaan kehittämässä hyvin uudistuksellista tuote-, palvelu tai liiketoimintakonseptia, joka lanseerauksensa myötä saa nykyiset markkinoilla esiintyvät ratkaisut näyttämään vanhanaikaisilta. Kummassakin tapauksessa on mietittävä hyvin tarkkaan, mitä tietoa julkistetaan, milloin ja kenelle sekä miten salassapidon lakisäätäiset vaatimukset varmistetaan.

Suojaaminen edellyttää useasti sitä, että avaintietoja paljastetaan oman organisaation tai verkoston sisällä hajautetusti, jotta kokonaisvaltaisen tiedon vuotaminen kilpailijoille/viholliselle voidaan estää. Sodassa ja isossa liiketoiminnassa ei ole varaa sinisilmäisyyteen.

Viimeinen ja mahdollisesti merkittävin syy voi olla siinä, ettei strategista johtamista itsessään ymmärretä yhtenäisesti, ainakaan käytännössä. Strategioiden suunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava siitä, että kukin osallinen tietää mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään.

 

Strategian ydin on siinä, että tiedetään mitä tehdään, miksi tehdään ja miten tehdään.

Kaikkein tärkeintä on, että näin myös tehdään!

 

Punaisen langan kadottaminen tapahtuu huomaamattomasti

Yritykset ja instituutiot voivat myös ajautua elinkaarensa eri vaiheissa tilanteisiin, joissa strateginen toiminnan ohjaaminen puuttuu merkittävältä osin. Tilanteeseen herätään usein valitettavasti vasta silloin, kun syntyneen vahingon suuruus on jo merkittävä.

Seuraavaksi esitetyt tunnusmerkit ovat vakavia sekä yrityksille että instituutioille:

1) johtoryhmän edustajat eivät tiedosta riittävän yhtenäisesti liiketoiminta-, palvelu- tai tuotekonseptinsa kilpailuelementtejä painotuksineen

2) johtoryhmän edustajat eivät tiedosta kilpailijoidensa kilpailuelementtejä painotuksineen

3) pyritään olemaan lähes kaikkea lähes kaikille

4) tehtäviä ei priorisoida tehokkaasti, josta lopputuloksena ovat tehottomuus, henkilöstön heikentynyt jaksaminen sekä laadun heikkeneminen.

5) yrityksen tai instituution eri osa-alueet toimivat omista lähtökohdistaan (siiloutunut toiminta)

6) resurssien käyttö on maksimaalista, mutta tuloksellisuus on heikkoa

Yritykset ja instituutiot voivat myös ajautua elinkaarensa eri vaiheissa tilanteisiin, joissa strateginen toiminnan ohjaaminen puuttuu merkittävältä osin. Tilanteeseen herätään usein valitettavasti vasta silloin, kun syntyneen vahingon suuruus on jo merkittävä.Markus Martola, Winstras Oy

Mitä erinomaisen strategian luominen ja toimeenpano edellyttävät?

Erinomaisen strategian luominen, johtaminen ja toimeenpaneminen edellyttävät merkittävää olosuhteiden, toimenpiteiden ja maailmalta saatavissa olevan tiedon analysointia sekä yhdistelyä. Ne vaativat vahvaa ymmärrystä isosta kuvasta, kykyä pilkkoa kokonaisuudet selkeisiin osiin sekä lisäksi monipuolista substanssiosaamista (esim. tuotanto, markkinointi, talous, muutosjohtaminen, tekniset osa-alueet, retoriikka).

Vaaditut substanssiosaamiset ovat täysin riippuvaisia kontekstista ja siihen liittyvästä haasteesta. Strategian luontiin ja toimeenpanoon osallistuvien on kyettävä näkemään asiat niin läheltä kuin kaukaa ja tunnistamaan toimenpiteitä, joilla on merkittävä vaikutus isoon kuvaan.

Laadukas, ja useimmiten aikaa ja vaivaa runsaastikin vaativa, ison kuvan analysointi on jokaisen erinomaisen strategian perusta. Mitä suurempi haaste sitä enemmän sen ratkaisemiseen voidaan olettaa sitoutuvan aikaa ja resursseja sekä erityisosaamista. Erinomaiselle strategialle on myös luonnollista, että se jalostuu suunnittelu- ja toimeenpanoprosessin aikana tiedon lisääntyessä ja tarkentuessa. Olosuhteissa saattaa tapahtua olennaisia muutoksia ja toisaalta kaikkien asioiden ennakointi on mahdotonta. Siksi hereillä pysyminen sekä kyky muuntautua tilanteen edellyttämällä tavalla on tärkeää.

Yksi hyvin merkittävä asia, jota erinomaisen strategian luominen ja toimeenpano vaativat, on kyky ajatella uudistuksellisesti. Strategian luomiseen ja toteutukseen osallistuvien tulee kyetä ymmärtämään aina isoa kuvaa sekä lähestymään asioita niin sanotusti laatikon ulkopuolelta. Osapuolen tulee kyetä astumaan ulos omalta mukavuusalueeltaan, jotta todellinen innovointi on mahdollista.

 

"Erinomaisen strategian luominen, johtaminen ja toimeenpaneminen edellyttävät merkittävää olosuhteiden, toimenpiteiden ja maailmalta saatavissa olevan tiedon analysointia sekä yhdistelyä."

 

 

Strateginen johtaminen on jatkuva prosessi, joka koskee kaikkia tasoja

Strateginen johtaminen on jatkuvaa prosessointia, jossa tulee tarvittaessa säilyttää herkkyys olosuhteissa tapahtuviin muutoksiin. Jos siis kuulet, että yrityksessänne strategia käsitellään ja mahdollisesti lyödään lukkoon esimerkiksi yhden päivän strategiapalaverilla, voit olla varma, että asia on ymmärretty täysin väärin.

Strateginen johtaminen ja toiminta ei ole ainoastaan hallitusten ja johtoryhmien edustajien asia. Koska kyseessä on tavoitteista johdettujen käytännön toimenpiteiden suorittaminen, koskee strateginen toiminta yritysten ja instituutioiden kaikkia henkilötasoja.

Moni yrityksen/instituution työntekijä tai päällikkö saattaakin suhtautua strategiseen johtamiseen epäilevästi tietämättään, että hän todellisuudessa toimii itsekin yhtenä tarkkaan valittuna instrumenttina jonkin tavoitetilan saavuttamiselle – tai ainakin niin tulisi olla.

Optimaalisessa tilanteessa kunkin työntekijä ja johtaja ymmärtää oman käytännön merkityksensä (instrumenttisuutensa) suhteessa siihen, mitä ollaan tavoittelemassa. Yritysten/instituutioiden kaikkien henkilöresurssien tulisi olla yhdessä muiden resurssien kanssa tarkoin valjastettu palvelemaan jonkin selkeän tulevaisuuteen asetetun tavoitetilan saavuttamista.

Strategisen johtamisen asiantuntija - Markus Martola - Winstras Oy

Strateginen johtaminen ja toiminta ei ole ainoastaan hallitusten ja johtoryhmien edustajien asia. Koska kyseessä on tavoitteista johdettujen käytännön toimenpiteiden suorittaminen, koskee strateginen toiminta yritysten ja instituutioiden kaikkia henkilötasoja.Markus Martola, Winstras Oy

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvä maaperä ja oikea toteutus ovat erinomaisen strategian kulmakiviä

On vielä asia, jota haluan painottaa tässä tällä sivustolla kuvatussa lyhyessä tiivistelmässä strategian suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyen.

Kaiken kehityksen kulmakivi on hedelmällinen pohja uuden strategian luontiin ja toimeenpanoon yrityksissä ja instituutioissa. Hedelmällisellä pohjalla tarkoitetaan yksinomaan johdon ja työntekijöiden henkilökohtaista ja todellista, voimakkaan myötämielistä asennoitumista uuden luomiseen ja olemassa olevien asiantilojen voimakkaaseenkin muuttamiseen.

 

 

Mikä on seuraava siirtosi?

 

 

Kuinka voisimme palvella?

Winstras Oy:n päätavoite on auttaa sinua ja organisaatiotanne menestymään. Kutsu meidät luoksenne ja kerro millainen on juuri teidän tulevaisuuden tavoitetila.

 

› Strateginen johtaminen

Valjasta koko organisaatiosi strategian taakse

 

› Ota rohkeasti yhteyttä

Rohkea ja päämäärätietoinen johtaja rakentaa ympärilleen luotettavista osaajista koostuvan tukiverkoston, jonka tuella hän varmistaa muutoksen onnistuneen suunnittelun ja toteutuksen. Lähetä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttä!

Nimi/organisaatio

Sähköposti

Puhelin

Winstras Oy - Yrityksesi kumppani strategisessa johtamisessa

WINSTRAS OY
Vanhankaupunginkatu 15 A 1
13100 Hämeenlinna

Puh. +358 (0) 503441672

Winstras Oy - Suomen Yrittäjä jäsenyritys

Winstras Oy - Kauppakamarin jäsenyritys

Winstras Oy - Suomalaista osaamista